Vår VD Robin Loft höll ett föredrag om Hantering av incidenter i skolmiljö med fokus på hantering av hot och våld, under Kommunförbundet Skånes konferens för säkerhetschefer i kommuner.

 

 

 
 
I början av november bjöd Kommunförbundet Skåne in säkerhetschefer från hela länet till en tvådagarskonferens för att diskutera kommunala säkerhetsfrågor och utmaningar. Vår VD Robin Loft deltog som föredragshållare under konferensen vid vilken han talade om ”Hantering av incidenter i skolmiljö”.
 
 
Kommunförbundet i Skåne arrangerar konferensen för att hålla säkerhetsfrågor på agendan och i sammanhanget belysa vilket ansvar kommuner har. Konfererandet varvades med informativa föreläsningar om aktuella säkerhetsfrågor och kommunernas arbete. Förbundet hade även bjudit in talare från såväl offentlig som privat sektor. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelsen och Stöldskyddsföreningen var några av de som var representerade under konferensen.
 
Axis Communications representant – Carl Staël von Holstein – höll en mycket informativ och pedagogisk presentation om hur övervakningskameror fungerar, viss praktisk tillämpning av lag samt teknikutvecklingen. 
 
Robin Loft talade om hanteringen av incidenter i skolmiljö. Detta innefattande en statistisk redogörelse över förekomsten av kränkningar, hot och våld i svensk skola samt det stigande antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket till följd av skolpersonalens ”nya”, och mer utsatta roll.
 
Presentationen problematiserade och belyste även bristerna i de åtgärder som för närvarande vidtas av skolor och kommuner då resurser i för stor utsträckning läggs på utbildningar som exempelvis pågående dödligt våld (PDV). En skolattack är absolut en allvarlig händelse, men också den som är absolut minst förekommande, grundproblemet är att utbildningarna inte minskar förekomsten utan endast avser mildra effekten. Robin Loft efterfrågar istället ett mer helomfattande och eftertänksamt grepp, där större fokus läggs på åtgärder för att förebygga hot och våld, utanförskap samtkonflikthantering. En viktig del i arbetet är att erbjuda resurser som avlastar skolpersonal i dessa frågor eller utbilda personalen bättre och bredda lärarrollen.
 
Skolans resurser inom detta område bör främst läggas på förebyggande åtgärder där skolans faktiskt problemen behandlas, inte enbart på effekten av dem.
 
För att svara mot detta behov har React Risk Advisory lanserat tjänsten Tryggare Skola. Tjänsten är framtagen för att avlasta och stötta skolor och dess personal i arbetet mot konflikter, hot- och våld, och för attpå allvar arbeta med roten till liknande problem i skolmiljö och på allvar hantera problem som uppstår.

Skriv ut   E-post