Våra tjänster

Proaktiva

Vi hjälper våra klienter att identifiera, utvärdera och hantera risker och hot som kan påverka anställda eller bolagets utveckling negativt.

Vi levererar alltid.

Reaktiva

Vi är tillgängliga för våra klienter 24/7.
Vi hanterar hot, störningar, kriser och andra akuta problem som våra klienter kan ställas inför.

Akuta händelser prioriteras alltid.

Våra tjänster

Proaktiv

We help our clients to identify, assess and manage risks and threats that in short or long term could affect their employees or business negative.

We always deliver.

Reaktiv

We are available for our clients 24/7.
We handle threats, disturbances, crisis and other acute problems our clients face.

Acute situations has top priority.

Underrättelse

Information är basen i all analys, mer information ger en bättre analys och beslut.

 • Bakgrundskontroller på individer och bolag
 • Finansiell analys av bolag
 • Resesäkerhet
 • Olika typer av informationsinsamling, internationellt.

Risker och hot

Risk- och hotbildsbedömningar är väsentliga när det kommer till att fatta rätt beslut i riskminimeringsarbetet.

 • Risk- och hotbildsbedömning
 • Säkerhetsrevision
 • Teknisk säkerhetsutredning (TSCM)
 • Informationssäkerhet
 • Utredningar

Intelligence

Intelligence is the basis of all analysis, more information gives a better analysis and decision.

 • Background screenings on individuals and companies
 • Financial analysis of companies
 • Travel security reports
 • Different kinds of information gathering, internationally.

Risk & Threats

Risk and threat assessment is essential to make the right decision regarding mitigation measures.

 • Risk & threat evaluation and assessment
 • Security audit
 • Technical surveillance counter measures
 • Information Security
 • Investigations

Säkerhet

Säkerhetsåtgärder kan användas för att reducera risk, men varje lösning bör motiveras.

 • Fysisk säkerhet
 • Personsäkerhet
 • Säkerhetsorganisation
 • Upphandlingar
 • Projektledning

Kris

För att förbereda för det oväntade och ge support när det behövs.

 • Krisplaner
 • Krisövningar
 • Krisjour 24/7

Security

Security measures can be applied to reduce risks. Every solution should be motivated.

 • Physical Security
 • Personal Security
 • Security organisation 
 • Assessment of procurements
 • Project management

Crisis

To prepare for the unexpected and to support when needed.

 • Crisis management, plans
 • Crisis organisation, training and setup
 • Emergency response 24/7

Sweden

React Risk Advisory AB
Sundbybergsvägen 1
SE-17173 Solna
SWEDEN

Phone: +46 8 402 11 90

Email:

Poland


ul. Huculska 5/6
PL-00-730 Warszawa
POLAND

Phone: +48 605 19 11 19

Email:

Latvia

Mārupes iela 2
LV-1002
RĪGA
LATVIJA

Phone: +371 672 218 28

Email: